Званична презентација Техничке школе
Прочитајте која су права и обавезе ученика

Права и обавезе ученика

Права детета и ученика

Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на:

 • квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева
 • уважавање личности
 • подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију
 • заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање
 • информације о правима и обавезама
 • учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом
 • слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента
 • јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит
 • покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права нису остварена
 • заштиту и правично поступање установе према детету и ученику
 • стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом
 • друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом

Обавезе ученика

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. Ученик има обавезу да:

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе
 • поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе
 • ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи
 • чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике