Званична презентација Техничке школе
Прочитајте више испод

Заштита ученика од насиља

Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (у даљем тексту: Посебни протокол) детаљније се разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања.

Основни принципи на којима је заснован Посебни протокол, који уједно представљају и оквир за деловање, јесу:

  • право на живот, опстанак и развој
  • најбољи интерес детета
  • недискриминација и
  • учешће деце

Посебним протоколом се обезбеђује заштита најбољег интереса детета/ученика у свим ситуацијама. Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који учествују у животу и раду установе.

Посебни протокол се односи на сву децу/ученике у установама, без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко порекло и било које друге социјалне или индивидуалне карактеристике детета (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и специфичности детета).

Учешће детета/ученика обезбеђује се тако што благовремено и континуирано добијају сва потребна обавештења, што им се пружа могућност да изразе своје мишљење у свим фазама процеса заштите и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације.