Званична презентација Техничке школе
Погледајте испод све образовне профиле у нашој Школи

Образовни профили

Зашто уписати Техничку школу?

Техничка школа у Бајиној Башти почела је са радом 01. септембра 1990. године. Школа је настала реформом Образовног центра, одлуком која је донесена на Скупштини општине Бајина Башта, јуна 1990. године.

Школу похађа више од 400 ученика распоређених у 15 одељења. Наставу изводи 58 запослених професора. Основна делатност школе је средње стручно образовање које се реализује кроз четири подручја рада и то: машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација.

Настава се одвија у две смене. Један део практичне наставе се реализује у школи, а други у предузећима са којима школа има склопљену сарадњу. Поред редовне, организовани су и програми ванредне наставе кроз преквалификацију и доквалификацију.

Један од основних разлога зашто доста ђака уписује техничку школу јесте стручна пракса и могућност брзог запослења након завршеног школовања.

Образовни профили по подручјима рада

Машинство и обрада метала

Машински техничар за компјутерско конструисање

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

 • израду прорачуна и техничке документације
 • испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова
 • пројектовање машинских делова и склопова
 • коришћење напредних софтверских алата за 3Д обликовање
 • израду делова на 3Д штампачу
 • коришћење стандарда и стручне литературе

По завршеном образовању, ученици ће бити оспособљени за израду техничке документације , моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената, моделирање машинских склопова и конструкција, генерисање техничке документације, за доследно коришћење српских и међународних стандарда (СРПС, ИСО и др.) и правилну употребу стручне литературе, за осећај тачности, уредности, економичности и одговорности при раду, активно коришћење компјутера приликом израде прорачуна, активно коришћење компјутера приликом израде (цртања) техничке документације…

Након завршетка свог средњег образовања имају и проходост ка свим техничким факултетима: машински, електротехнички, грађевински, архитектура, саобраћајни,… Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Механичар грејне и расхладне технике

Циљ школовања је стицање низа теоријских и практичних знања и вештина за успешно обављање послова механичара инсталација, одржавање и поправка уређаја и система за грејање и климатизацију. Стицањем овог занимања пружају се добре могућности за запошљавање, али и за наставак школовања.

Ученици се оспособљавају за:

 • припремање, постављање и одржавање цевне инсталације за централно грејање
 • уграђивање и ремонтовање грејних тела
 • постављање и сервисирање клима уређаја
 • постављање и ремонтовање уређаја за проветравање

Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима за практичну наставу. На крају школовања, практична настава се обавља у једној од фирми, радионица или сервиса у околини, која се баве облашћу за коју се наши ученици школују.

Школовање за овај профил траје 3. године.

Аутомеханичар

Сматра се да је једно од најперспективнијих занимања трећег степена управо занимање аутомеханичар, будући да су особе које поседују диплому да су квалификоване за обављање овог посла задужене примарно да обављају све поправке у оквиру моторних возила, а првенствено да врше поправке на њиховом мотору.

Током свог трогодишњег школовања ученици стичу стручна теоријска и практична знања потребна за успешно схватање начина рада мотора СУС за правилно одржавање и оправку моторног возила.

Ученици овог смера оспособљавају се кроз трогодишње школовање за послове:

 • техничког одржавања возила;
 • поправке и одржавања основних делова возила;
 • поправке и одржавања погонских мотора возила;
 • одржавања система за хлађење;
 • одржавања и поправке карбуратора;
 • одржавања и поправке пумпе високог притиска;
 • одржавања и поправка система за паљење и електро-уређаја возила;
 • одржавања и поправке механизма управљања;
 • одржавања и поправке спојница;
 • одржавања и поправке мењача степена;
 • одржавања и поправке система за ослањање, точковима и пнеуматицима;
 • одржавање и поправке система за кочење.

По завршетку школовања ученици могу потражити запослење у неком аутомеханичарском сервису, у предузећу на одржавању возила или да отворе сопствену аутомеханичарску радионицу.

Школовање за овај профил траје 3 године.

Бравар - заваривач

Бравар-заваривач, планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању, посвећује пажњу очувању здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања доста се лако дође до посла.

Сваки ученик који буде стекао диплому за занимање бравар – заваривач има могућност да у релативно кратком року пронађе запослење у струци за коју се школовао, јер на тржишту рада у овом тренутку постоји велики број огласа који тражи квалификоване браваре, односно завариваче.

Механичар моторних возила

Образовни профил МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње Реформа средњег стручног образовања у Србији. Уз подршку Владе савезне републике Немачке, пројекат спроводе Министарсво просвете РС и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ.

По завшетку школовања, механичар моторних возила ће бити обучен да:

 • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем
 • Дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја
 • Сервисира возила у експолатацији
 • Врши контролу исправности моторних возила

Школовање у профлу механичар моторних возила одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем.

Они који после трогодишњег школовања буду имали жељу и могућности да наставе са образовањем имаће прилику да се доквалификују за четврти степен и касније упишу вишу школу или факултет.

Трговина, угоститељство и туризам

Туристичко-хотелијерски техничар

Туристичко-хотелијерски техничар ,  четврти степен стручне спреме посебно је занимљив образовни профил предвиђен за све туристички орјентисане ученике који воле да путују, али и да уче о историји разних народа. Познавање страних језика јесте предност овог образовног профила, јер омогућава широк спектар за рад и запошљење , како у земљи тако и у иностранству.

Туристички техничар врши следеће активности:

 • припрема туристичке услуге
 • израђује туристичке услуге
 • пласира на тржиште туристичке услуге
 • продаје туристичке услуге
 • прати реализацију туристичких услуга
 • обрачунава туристичке услуге
 • услужује госте у хотелу
 • комуницира са гостима и клијентима на страном језику.

Овај образовни профил вам омогућава да радите у туристичким агенцијама, хотелима и уопште у туризму, али вам даје и могућност да упишете многе факултете (туристички, филолошки, филозофски, правни..).

Економија, право и админстрација

Економски техничар

Економски техничар је намењен онима који желе успешну каријеру. Нуди могућност запослења у интернационалним компанијама, банкама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондовима и многим другим организацијама у области финансија. Ученици током школовања у Економско-трговинској школи развијају савесност, одговорност у обављању послова, спремност за тимски рад и добре комуникацијске способности.

Економски техничар је компетентан за обављање следећих послова:

 • обрачунавање пореза и дуговања;
 • уношење статистичких, финансисјких и других података у рачунар;
 • књижење пословних промена;
 • попуњавање књиговодствених документа;
 • ажурирање пословних књига предузећа;
 • вођење благајничког пословања;
 • планирање и организовање рекламирања производа и услуга;
 • планирање продаје робе у току године;
 • састављање изештаја о пословању;
 • вођење свих врста комерцијалних и банкарских послова;
 • обављање правних и послова из области кореспонденције, предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија, привредне математике;

Школовање на овом смеру траје 4 године.

Шта после завршене школе?

Након четворогодишње средње стручне школе, као што је Техничка школа, препоручљиво је наставити школовање, али није неопходно – све зависи од могућности и интересовања. Препорука је ипак наставити из разлога што је данас факултетско образовање знатно доступније него у прошлости и избор је већи.

Сваке године на факултете се уписује велики број студената, те је конкуренција већа. Наравно, лакше се долази до посла са факултетском дипломом, него са дипломом средње школе и већ почетна плата је већа, као и могућност за напредовање.

Са друге стране, у Техничкој школи ћете стећи практична знања која ће Вам помоћи да се запослите у пословима за које сте обучени.