Званична презентација Техничке школе
Погледајте ко су чланови нашег школског одбора

Школски одбор

Према Закону о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника.

Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе. Мандат чланова школског одбора је четири године. Седницама школског одбора присуствују и учествују у раду два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.