Званична презентација Техничке школе
Погледајте ко чини стручна већа

Стручна већа

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. Састав стручног већа за област предмета утврђује наставничко веће, а његовим радом руководи један од наставника кога сваке године одреде чланови стручног веће на основу плана задужења. Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе.

Стручна већа утврђују се статутом, а њихов састав и број утврђује Наставничко веће. Радом Стручног већа руководи председник стручног већа кога сваке школске године бира директор школе. Стручно веће ради у седницама које се одржавају сходно плану рада стручног већа и према потреби. Седнице стручног већа припрема председник стручног већа.