Историјат

Како је настала Техничка школа у Бајиној Башти

Техничка школа у Бајиној Башти настала је од Образовног центра, одлуком коју је донела Скупштина општине Бајина Башта 29. јуна 1990. године. Наша школа почела је са радом самостално од 1.септембра 1990 године.

foto-skola-stara-3foto-skola-stara-4 foto-skola-stara-5

Тек неколико година после  тога Министарство просвете је донело извештај да школа испуњава прописане услове у погледу  простора, опреме, наставних средстава и стручног кадра за образовање ученика у подрују рада машинство и обрада метала  шумарство и обрада дрвета, а  већ следеће  1995.године, и одлуку да школа испуњава услове и за подручје рада трговине, туризма и угоститељства.

foto-skola-stara-2 foto-skola-stara foto-skola-stara-1

Данас школу у школској 2012/13.години  похађа 515 ученика. Техничка школа има 21 одељење, наставу изводи 58 професора , наставни процес подсећа на  мисију преношења знања, вештина уз развијање опште културе, толеранције и уважавање личности. Занимљиво је видети како тече историјски развој средњошколског образовања у нашем граду,  и ево шта смо могли видети из историјских докумената тога доба:

„Одмах по ослобођењу Среза рачанског, 5. фебруара 1945. године, у Бајиној Башти, обновила је рад Грађанска школа, која је наставу почела да изводи на новим наставним плановима који су били усклађени са друштвеним променама које су се догодиле. Настава у почетку из неких предмета није била стручно заступљена, али се временом и тај проблем смањује. Први урпавитељ школе био је Цветко Милосављевић,  док се настава изводила у згради Основне школе.“

Повереништво просвете НР Србије, 1945. године, одлучило је да се све грађанске школе претворе у ниже четвороразредне гимназије. На крају прве школске године, 12. јуна 1945. године, Школски одбор грађанске школе је предлажио, а Срески народни одбор усвoјио, да Грађанска школа прерасте у Нижу реалну гимназију. Како би се поправили материјални услови рада, после добијених разних мишљења и сагласности, Гимназији је, 12. марта 1946. године, додељена зграда бившег “ Хотела Берзе “.  На седници Општинског одбора у Бајиној Башти , почетком септембра 1955. године, донета је одлука да престане са радом Нижа гимназија у Бајиној Башти.

Документа и старији суграђани сведоче да је 1946. године у Бајиној Башти радила Женска занатска школа. Управница школе била је Драгослава Леви, стручна учитељица. Школа је радила у сопственој згради  у којој се данас налази Катастарска управа. Одлуком Министарства комуналних послова НР Србије, 22. јуна 1948. године, Женска занатска школа у Бајиној Башти је престала са радом услед малог броја ученица.

Школа ученика у привреди  почела је са радом у Бајиној Башти 1. октобра 1947. године у просторијама Ниже гимназије. Прве године уписано је 26 ученика и то : 10 ученика металске струке, 5 ученика кројачке струке, 4 столара, 3 трговачка помоћника, 1 књижар, 1 берберин, 1 обућар и опанчар. Први управитељ школе био је Димитрије Ивановић, а у првим годинама постојања школе била је веома мала заинтересованост за ову школу. Нешто више ученика  почиње  да се уписује тек у време градње ХЕ “ Бајина Башта “ разумљиво јер расте потреба за квалификованим радицима.  Школа је радила до школске 1966/1967. године.

Школске 1967/1968. године у Бајиној Башти је почела да ради  Школа за квалификоване раднике. Могућност засновања радног односа определило је ученике да се масовније  уписују у ову школу, тако да је прве године уписана 4 одељења са 122 ученика,  што је било двоструко више ученика него последње године постојања  Школе ученика у привреди претходне школске године.

Са друге стране, паралелно са тим Савет за просвету и културу и скупштину општине Бајина Башта донео је одлуку о почетку рада одељења Економске школе из Титовог Ужица, школске 1961/1962. године. Економска школа је одржавала наставу у згради основне школе и њен рад је трајао неколико година.

Гимназија “ Милош Требињац “ у Бајиној Башти поновно је почела са радом школске 1965/1966. године. Настава је одржавана у згради основне школе. Одлуку о оснивању ове школе донела је СО Бајина Башта на заједничкој седници Општинског већа и Већа радних заједница  дана 27. фебруара 1965. године, а на предлог Савета за просвету. Као почетна материјална основа искоришћена је Економска школа, која је била пред гашењем, а школа је три године радила у згради бившег хотела Берзе, а онда је прешла у зграду школе “ Рајак Павићевић “.

Услед повећања броја ученика, а лоших просторних могућности за рад свих школа у Бајиној Башти 1973. године започела је изградња нове зграде за потребе средњих школа. Изградња је била велики изазов за Гимназију и Школу за квалификоване раднике. Изградња нове зграде трајала је пуне 3 године, уз велике проблеме пре све са извођачима радова, па је 1976. године коначно овај посао привело ГП “ Радник “ из Сребренице. Новац за овај објекат обезбедили су : ХЕ Бајина Башта, СО Бајина Башта, Републичка заједница образовања, као и грађани Бајине Баште.

У току изградње нове граде, а коначно почетком школске 1974/1975. године у Бајиној Башти је основан Образовни центар за гимназијско и стручно образовање кадрова, који је организационо обједињавао Школу за квалификоване раднике и гимназију “ Милош Требињац “. Поводом дана ослобођења Бајине Баште, 12. септембра 1976. године, на свечан начин отворена је нова зграда Образовног центра са 16 учионица – кабинета, фискултуном салом и 5 радионица. Образовни центар коначно добија назив Образовни центар “ Јосиф Панчић “ одлуком Збора радних људи 3. новембра 1978. године.

Текст написала Данијела Стаменић  у сарадњи са Владимиром Јевтићем

 

Историјска литература:

Летопис школе за школску 1978/1979;  С. Игњић, Бајина Башта и околина 1945-1985, књ. 3, Бајина Башта 1986, стр. 394-402; Д. Мрдаковић, Сто педесет година основне школе у Бајиној Башти, Бајина Башта 2003, стр.79-82 и 88-98;  М. Алексић, Школство у Ужичком округу 1944-1946. године, Ужички зборник 24 ( 1995 ) стр. 343-348;  Ж.Л. Ћирић, Школство  у Ужичком округу од ослобођења до краја рата, Ужички крај у НОР-у и Револуцији 1941-1945, Титово Ужице 1989, стр. 461-464;   М. Ковачевић, Прва зграда Гимназије у Бајиној Башти;