Образовни профили и верификација

Основна делатност школе је у образовању и васпитању редовних и ванредних ученика по плановима и програмима за I, II, III, IV разред средњих школа за следећа подручја рада:

  • Машинство и обрада метала
  • Шумарство и обрада дрвета
  • Трговина, угоститељство и туризам
  • Електротехника
  • Економија

По подручјима рада школа је верификована за следеће образовне профиле:

Машинство и обрада метала – број решења 022-05-153/93-03 од 14.04.1994. год.

машински техничар                                                                           IV степен

машински техничар за компјутерско конструисање               IV степен

аутомеханичар, аутомеханичар специјалиста                           III степен

механичар хидроенергетских  постројења                                  III степен

аутолимар                                                                                              III степен

машинбравар                                                                                        III степен

бравар                                                                                                      III  степен

инсталатер                                                                                             III степен

металостругар                                                                                       III степен

механичар грејне и расхладне технике                                         III степен

 

Шумарство и обрада дрвета

техничар за финалну обраду дрвета                                              IV степен

произвођач финалних производа од дрвета                               III степен

 

Трговина, угоститељство и туризам – број решења 022/05-153/93-03 од 14.06.1995.год.

туристички техничар                                                                           IV степен

туристичко-хотелијерски техничар                                                IV степен

трговински техничар                                                                           IV степен

трговац                                                                                                     III степен

конобар, конобар специјалиста                                                        III степен

кувар, кувар специјалиста                                                                  III степен

 

Електротехника – број решења  022-05-00153/93-03 од 3.12.2009. год.

електроинсталатер                                                                                III степен

електромонтер мрежа и постројења                                                III степен

 

Економија, право и администрација – број решења  022-05-00153/93-03 од 29.01.2018. год.

економски техничар                                                                              IV степен

 

Наставни планови и програми по којима се реализује образовно-васпитни процес објављени су у Просветним гласницима Републике Србије:

План и програм за општеобразовне предмете „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 6. од 1991. године и Допуна „Просветни гласник“ бр. 4. од 31.05.1991. године бр. 7/93.  бр. 17/93, бр. 11 од 28.06.2013.

Наставни план и програм рада  за подручје рада машинство и обрада метала, трогодишње и четворогодишње образовање у „Просветном гласнику“ Републике Србије бр. 3/93, 6/98 11/2002 , 2/2002 и 9/2002 и за V степен стручне спреме 7/ 97, број 9 од 17.06.2013. бр. 8 од 15.08.2014.

Наставни план и програм за подручје рада  шумарство и обрада дрвета, трогодишње и четворогодишње образовање „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 6/93 и измене бр. 7/94 и V степен 2/97.

Наставни план и програм за подручје рада трговина, угоститељство и туризам, за трогодишње образовне профиле „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 17/93 и измене “Просветни гласник” Републике Србије бр. 7/96 и V степен 6/97 и четворогодишње бр. 6/95 и измене од 2006. год. бр. 10 од 14.08.2012. и бр. 8 од 11.06.2013, бр. 1/2015 и бр. 3/2015.

Наставни план и програм за подручје рада eлектротеника: „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 6/90, 4/91, 4/93, 3/01 и 2/07.

Наставни план и програм за подручје рада економија, право и администрација за четворогодишњи образовни профил „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 11/2013 и 4/2013. и бр. 9 од 25.07.2019. год.

Споредна делатност  је у пружању услуга трећим лицима у школској радионици где се производи школски и канцеларијски намештај као и други производи од метала и дрвета.

Техничка школа је основана одлуком Владе Републике Србије која је објављена у „Службеном гласнику“ Републике Србије бр. 7/93 чл. 5. тачка 13.

Седиште школе је у Бајиној Башти ул. Вука Караџића бр.32., телефон 865-766 и 863-265 ( и за факс ) 861-076.

Школа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Ужицу под ознаком и бројем ФИ-517; 95 од 16. 05. 1995. године.

На основу извештаја Министарства просвете Републике Србије (решење бр. 022-05-153; 93-03 од 14. 04. 1994. године ) школа испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и стручног кадра за остваривање планова и програма образовања ученика у подручју рада, машинство и обрада метала и шумарство и обрада дрвета.

Решењем број 022/05-153/93-03 од 14. 06. 1995. године школа испуњава услове за остваривање планова и програма за подручје рада трговина, угоститељство и туризам.