Образовни профили и верификација

Основна делатност школе је у образовању и васпитању редовних и ванредних ученика по плановима и програмима за I, II, III, IV разред средњих школа за следећа подручја рада:

  • Машинство и обрада метала
  • Шумарство и обрада дрвета
  • Трговина, угоститељство и туризам
  • Електротехника

По подручјима рада школа је верификована за следеће образовне профиле:

Машинство и обрада метала – број решења 022-05-153/93-03 од 14.04.1994. г.

машински техничар                                                                                      IV степен

машински техничар за компјутерско конструисање               IV степен

аутомеханичар, аутомеханичар специјалиста                           III и V  степен

механичар хидроенергетских  постројења                                 III степен

аутолимар                                                                                           III степен

машинбравар                                                                                      III и V степен

бравар                                                                                                  III  степен

инсталатер                                                                                          III степен

металостругар                                                                                    III и V степен

механичар грејне и расхладне технике                                        III степен

 

Шумарство и обрада дрвета

 

техничар за финалну обраду дрвета                                                     IV степен

произвођач финалних производа од дрвета                                      III степен

Трговина, угоститељство и туризам – број решења 022/05-153/93-03 од 14.06.1995.г.

туристички техничар                                                                                    IV степен

трговински техничар                                                                                    IV степен

конобар, конобар специјалиста                                                               III и V степен

кувар, кувар специјалиста                                                                         III и V степен

 

Електротехника – број решења – 022-05-00153/93-03 од 3.12.2009.

 

електроинсталатер                                                                                        III степен

електромонтер мрежа и постројења                                                      III степен

 

Наставни планови и програми по којима се реализује образовно-васпитни процес објављени су у Просветним гласницима Републике Србије:

План и програм за општеобразовне предмете „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 6. од 1991. године и Допуна „Просветни гласник“ бр. 4. од 31.05.1991. године бр. 7/93. и бр. 17/93.

Наставни план и програм рада  за подручје рада машинство и обрада метала, трогодишње и четворогодишње образовање у „Просветном гласнику“ Републике Србије бр. 3/93, 6/98 11/2002 , 2/2002 и 9/2002 и за V степен стручне спреме 7/ 97.

Наставни план и програм за подручје рада  шумарство и обрада дрвета, трогодишње и четворогодишње образовање „Просветни гласник“ Републике Србије бд. 6/93 и измене бр. 7/94 и V степен 2/97.

Наставни план и програм за подручје рада трговина, угоститељство и туризам, за трогодишње образовне профиле „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 17/93 и измене “Просветни гласник” Републике Србије бр. 7/96 и V степен 6/97 и четворогодишње 6/95. и измене

Наставни план и програм за подручје рада eлектротеника:Просветни гласник Републике Србије бр. 6/90, 4/91, 4/93, 3/01 и 2/07.

Споредна делатност  је у пружању услуга трећим лицима у школској радионици где се производи школски и канцеларијски намештај као и други производи од метала и дрвета.

Техничка школа је основана одлуком Владе Републике Србије која је објављена у „Службеном гласнику“ Републике Србије бр. 7/93 чл. 5. тачка 13.

Седиште школе је у Бајиној Башти ул. Вука Караџића бр.32., телефон 865-766 и 863-265 ( и за факс ) 861-076.

Школа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Ужицу под ознаком и бројем ФИ-517; 95 од 16. 05. 1995. године.

На основу извештаја Министарства просвете Републике Србије (решење бр. 022-05-153; 93-03 од 14. 04. 1994. године ) школа испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и стручног кадра за остваривање планова и програма образовања ученика у подручју рада, машинство и обрада метала и шумарство и обрада дрвета.

Решењем број 022/05-153/93-03 од 14. 06. 1995. године школа испуњава услове за остваривање планова и програма за подручје рада трговина, угоститељство и туризам.