Образовни профили и верификација

Основна делатност школе је у образовању и васпитању редовних и ванредних ученика по плановима и програмима за I, II, III, IV разред средњих школа за следећа подручја рада:

  • Машинство и обрада метала
  • Шумарство и обрада дрвета
  • Трговина, угоститељство и туризам
  • Електротехника
  • Економија

По подручјима рада школа је верификована за следеће образовне профиле:

Машинство и обрада метала – број решења 022-05-153/93-03 од 14.04.1994. год.

машински техничар                                                                           IV степен

машински техничар за компјутерско конструисање               IV степен

аутомеханичар, аутомеханичар специјалиста                           III и V  степен

механичар хидроенергетских  постројења                                  III степен

аутолимар                                                                                              III степен

машинбравар                                                                                        III и V степен

бравар                                                                                                      III  степен

инсталатер                                                                                             III степен

металостругар                                                                                       III и V степен

механичар грејне и расхладне технике                                         III степен

 

Шумарство и обрада дрвета

техничар за финалну обраду дрвета                                              IV степен

произвођач финалних производа од дрвета                               III степен

 

Трговина, угоститељство и туризам – број решења 022/05-153/93-03 од 14.06.1995.год.

туристички техничар                                                                           IV степен

трговински техничар                                                                           IV степен

конобар, конобар специјалиста                                                        III и V степен

кувар, кувар специјалиста                                                                  III и V степен

 

Електротехника – број решења  022-05-00153/93-03 од 3.12.2009. год.

електроинсталатер                                                                                III степен

електромонтер мрежа и постројења                                                III степен

 

Економија, право и администрација – број решења  022-05-00153/93-03 од 29.01.2018. год.

економски техничар                                                                              IV степен

 

Наставни планови и програми по којима се реализује образовно-васпитни процес објављени су у Просветним гласницима Републике Србије:

План и програм за општеобразовне предмете „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 6. од 1991. године и Допуна „Просветни гласник“ бр. 4. од 31.05.1991. године бр. 7/93.  бр. 17/93, бр. 11 од 28.06.2013.

Наставни план и програм рада  за подручје рада машинство и обрада метала, трогодишње и четворогодишње образовање у „Просветном гласнику“ Републике Србије бр. 3/93, 6/98 11/2002 , 2/2002 и 9/2002 и за V степен стручне спреме 7/ 97, број 9 од 17.06.2013. бр. 8 од 15.08.2014.

Наставни план и програм за подручје рада  шумарство и обрада дрвета, трогодишње и четворогодишње образовање „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 6/93 и измене бр. 7/94 и V степен 2/97.

Наставни план и програм за подручје рада трговина, угоститељство и туризам, за трогодишње образовне профиле „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 17/93 и измене “Просветни гласник” Републике Србије бр. 7/96 и V степен 6/97 и четворогодишње бр. 6/95 и измене од 2006. год. бр. 10 од 14.08.2012. и бр. 8 од 11.06.2013, бр. 1/2015 и бр. 3/2015.

Наставни план и програм за подручје рада eлектротеника: „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 6/90, 4/91, 4/93, 3/01 и 2/07.

Наставни план и програм за подручје рада економија, право и администрација за четворогодишњи образовни профил „Просветни гласник“ Републике Србије бр. 11/2013 и 4/2013.

Споредна делатност  је у пружању услуга трећим лицима у школској радионици где се производи школски и канцеларијски намештај као и други производи од метала и дрвета.

Техничка школа је основана одлуком Владе Републике Србије која је објављена у „Службеном гласнику“ Републике Србије бр. 7/93 чл. 5. тачка 13.

Седиште школе је у Бајиној Башти ул. Вука Караџића бр.32., телефон 865-766 и 863-265 ( и за факс ) 861-076.

Школа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Ужицу под ознаком и бројем ФИ-517; 95 од 16. 05. 1995. године.

На основу извештаја Министарства просвете Републике Србије (решење бр. 022-05-153; 93-03 од 14. 04. 1994. године ) школа испуњава прописане услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и стручног кадра за остваривање планова и програма образовања ученика у подручју рада, машинство и обрада метала и шумарство и обрада дрвета.

Решењем број 022/05-153/93-03 од 14. 06. 1995. године школа испуњава услове за остваривање планова и програма за подручје рада трговина, угоститељство и туризам.