Наставни кадар

 

 

Презиме и име

Врста стручне спреме

Предмети које предаје Год. радног стажа Лиценца % ангаж.у школи

%

ангаж. у другој школи

Дуканић Дијана

проф.руског језика и  књижевности

Руски језик 1 не

Јовановић Дана

проф. српског језика  и књижевности

Српски језик 13 да 61,11%

38,89% Гимназија

Ђермановић Даша

проф. српског језика  и књижевности

Српски језик 10 не 100%

Николић Дијана

професор социологије

Социологија,Устав и права грађана 0 не 30%

Ракоњац Драгутин

професор историје

Историја 33 да 50%

50% Гимназија

Милићевић Слободан

проф. физичке културе

Физичко васпитање 14 да 100%

Матић Недељко дипломирани математичар Математика 40 да 100%

Средојевић Саво

дипломирани  математичар Математика 27 да 100%

Драгојловић Петар

дипломирани  математичар Математика 4 не 61,11%

38,89% ОШ Рајак Павићевић

Јелисавчић Драгана

проф. енглеског језика  и књижевности Енглески језик 14 да 100%

Јосиповић Верица

професор машинства Технологија обраде, Испит. маш. конструкција 35 да 100%

Радивојевић Петар

дипл. машински инжењер Машински елементи, Техн. цртање 30 да 100%

Новаковић Вера

дипл. машински инжењер Рачун. и информатикаТермодинам. 29 да 50%

Јовановић Мирослав

дипл. машински инжењер Технологија обраде, Физика 6 не 50%

50% остале школе

Стаменић Драган

дипломирани економиста Агенцијско и хотелијерско пословање 4 не 103,08%

Ракоњац Маријана

дипломирани економиста Економика туризма, статистика 20 да 104,51%

Вуковић Зора

гастроном Кувартство са практичном наставом 16 да 101,44%

Јевтић Владимир

дипломирани историчар Историја 10 да 50%

50% ОШ

Лазаревић Надежда

дипломирани економиста Агенцијско и хотелијерско пословање 15 да 106,76%

Зарић Златко

дипл. инжењер електротехнике Рач. и инф., Осн. електр. 22 да 100,00 %

Селинић Ивана

дипломирани психолог Психологија 13 да 20%

30% Гимназија 50% ОШ Свети Сава

Тадић Славко

дипл. машински инжењер Компијутер.

графика, Мод. маш. елемен.

24 да 100%

Јовановић Драгиша

дипл. машински инжењер Компијутер.

графика, Мод. маш. елемен..

8 да 100%

Ђукановић Радомир

дипл. сликар примењене уметности Ликовна култура 14 да 25% 75% ОШ

Стојадиновић Невенка

дипл. хемичар опште хемије Хемија 16 да 50%

40% Гимназија

10% ОШ

Јакић Ирена дипломирани биолог Биологија,

Екологија

14 да 60%

40%ОШ

Ђокић Бранимир

машински инжењер Практична настава 24 да 100%

Богдановић Небојша

механичар  за одржавање машина Практична настава 33 да 100%

Радивојевић Стојан

машински инжењер Практична настава 30 да 100,00%

Стојић Данило

гастроном Практична настава 11 не 60,00%

Милошевић Властимир

дипл. машински инжењер Механика, Машински елементи 22 да 100%

Пантелић Милан

дипломирани економиста Трговинско пословање 16 да 102,58%

Стефановић Небојша

машински инжењер Практична настава 19 да 100,00

Тарабић Јелена

дипломирани инжењер технолог Познавање робе 5 не 30%

Технолошки вишак  40%

Обрадиновић Милан

ресторатер Практична настава 14 не 60,34%

Технолошки вишак  39,66%

Симеуновић Радојка

дипломирани економиста Рачуноводств. 13 да 104,51 %

Стефановић Ана

дипломирани економиста Основе еконимије 2 не 101,46%

Митровић Оливера

дипломирани економиста Трговинско пословање 15 да 56,43 %
Марковић Душица проф. енглеског  језика и књижевности Енглески језик 18 да 100%

Матејић Немања

дипломирани теолог Верска настава 1 не 75%

Арсић Слађана

проф. немачког језика Немачки језик 10 да 16,66%

100% ОШ

Стаменић Данијела

проф.српског

језика и књижевности

Српски језик 20 да 100%

Млађеновић Слађана

дипломирани економиста Статистика 20 да 105,65%

Стевановић Бранко

проф. физичког васпитања Физичко васпитање 10 да 80%

20%ОШ

Радовановић Ирена

проф. мизичке културе Музичка култура 4 не 10%  25% ОШ СС
Матић Ненад дипл. инжењер електротехнике Основе електротехнике 5 не 100%

Јовановић Александра

дипломирани правник Право 10 да 40% 55% Пожега

Радивојевић Мирјана

дипломирани географ Географија 15 да 70% 30% Гимназија

Сенић Драгица

дипломирани филозоф филозофија 24 да 20% Гимназија